Vi er i Vestnytt i dag!

mdg-sund-vestnytt-valg2015-2